مشخصات بتن‌های آسفالتی

بتن های آسفالتی مخلوطی از سنگدانه های شکسته و دانه بندی شده می باشد. که در کارخانه آسفالت حرارت داده می شوند. سپس با قیر گرم در درجه حرارت های معین مخلوط و به همان صورت گرم برای مصرف در راه، حمل، پخش و کوبیده می شود.

انواع آسفالت بر اساس بتن های آسفالتی

آسفالت توپکا:

این آخرین قشر بتن آسفالتی است که در تماس مستقیم، با بارهای وارده از ترافیک و عوامل جوی محیط قرار می‌گیرد. آسفالت توپکا طوری طراحی و اجرا می‌گردد که تحمل بارهای وارده را داشته باشد. همچنین در مقابل اثرات سوء آب، یخبندان و تغییرات درجه حرارت، مقاومت کرده و دوام آورد.

آسفالت بیندر:

این لایه بتن آسفالتی، بین لایه توپکا و لایه اساس قیری قرار می گیرد. که در صورت عدم وجود لایه اساس قیری، بین لایه توپکا و لایه اساس سنگ شکسته جای می‌گیرد.

اساس قیری:

این لایه به عنوان اولین لایه روسازی بتن آسفالتی می‌تواند مستقیماً روی قشر زیراساس یا اساس قرار گیرد. اساس قیری دارای دانه بندی درشت تر و مقدار قیر آن کمتر از آسفالت بیندر و توپکا می‌باشد. تجاوز از مشخصات مندرج در جدول زیر مشمول کسر بهاء می‌شود.

جدول جریمه ها

ردیف شرح حدود تجاوز از مشخصات قابل قبول نیست
1 مقدار قیر 1- توپکا: تجاوز از 0.3+ و – درصد تا 0.5 + و – درصد تجاوز از 0.5 + و -درصد
2- بیندر: تجاوز از 0.4+ و – درصد تا 0.6 + و – درصد تجاوز از 0.6 + و -درصد
3- اساس قیری: تجاوز از 0.5+ و – درصد تا 0.8 + و – درصد تجاوز از 0.8 + و -درصد
2 کوبیدگی حداقل تا 97 مورد قبول و از 96 تا 95 شامل کسربها می شود. کمتر از 95 درصد
3 استحکام آسفالت 1- سنگین: تا 800 مورد قبول و بین 800 تا 750 شامل کسربها کمتر از 750 کیلوگرم
2- متوسط: تا 550 مورد قبول و بین 550 تا 520 شامل کسر بهاء کمتر از 520 کیلوگرم
3- کم: تا 350 مورد قبول و بین 350 تا 300 شامل کسر بهاء کمتر از 300 کیلوگرم
4 درصد فضای خالی 1- توپکا: بین 3 تا 5 قابل قبول و تا یک دهم قابل اغماض کمتر از 2.5 بیشتر از 5.5
2- بیندر: بین 3 تا 6 قابل قبول و تا یک دهم قابل اغماض کمتر از 2.5 بیشتر از 6.5
3- اساس قیری: بین3 تا 8  قابل قبول تا دو دهم قابل اغماض کمتر از 2 و بیشتر از 9
5 درصد شکستگی تا 10 درصد کمبود شکستگی نسبت به مشخصات مشمول کسربها می شود. بیشتر از 10 درصد
6 ارزش ماسه ای حداکثر تا ده درصد کمتر از مشخصات فنی تعیین شده(45 برای اساس قیری و 50 برای بیندر و توپکا) بیشتر از 10 درصد
7 نمونه اشباع به نمونه خشک تا 80 درصد قابل قبول بین 80 تا 70 درصد قابل پذیرش و مشمول جریمه کمتر از 70 درصد
8 فیلر به قیر موثر بین 0.6 تا 1.2 قابل قبول و 0.1 + و – مشمول کسر بهاء تجاوز از 0.1 + و –
9 دامنه خمیری فیلر حداکثر تا 4 درصد قابل قبول و بین 4 تا 5 درصد مشمول کسر بهاء می شود بیشتر از 5 درصد

همچنین شما می توانید، اطلاعاتی درباره لایه زیر اساس کسب کنید.