ضریب پرداخت برای اجرای قيرهای امولسيونی اندوهای سطحی و نفوذی

محاسبات ضریب پرداخت عملیات خود را به ما بسپارید.

09152471089   09157256097

 

در این مقاله قصد داریم به محاسبه ضریب پرداخت برای اجرای قيرهای امولسيونی اندوهای سطحی و نفوذی بپردازیم. این بخش در اصلاحیه ضابطه 773 در تاریخ 1400.11.22 منتشر شده است.

ضریب پرداخت برای اجرای قيرهای امولسيونی

برای محاسبه ضريب پرداخت قيرهای امولسيونی اندوهای سطحی و نفوذی در صورتی كه قير باقيمانده پس از آزمايش تقطير كمتر از ميزان درج شده در رديف مربوطه در فهرست بهای منضم به پيمان باشد و كيفيت كار نيز مورد تاييد مهندس مشاور باشد، در اينصورت ضريب پرداخت برای اعمال به مبلغ زيرقطعه (مقدار كاركرد قير امولسيونی ميان دو صورت وضعيت متوالی) از رابطه زير حساب مي شود.

𝑃𝐹 = (1 − 0/014 × (𝑘 − 𝑤))

 

مشصه K و W در محاسبه ضریب پرداخت برای اجرای قيرهای امولسيونی

 

K و W در رابطه محاسبه ضریب پرداخت قیر های امولسيونی  چیست؟

در رابطه فوق K برابر مقدار درصد قير باقيمانده در آزمايش تقطير مندرج در پيمان يا دستوركارهای ابلاغی است. همچنین W برابر متوسط درصد قير باقيمانده در آزمايش تقطير نمونه های قير امولسيونی اجرا شده می باشد.

انجام محاسبات ضریب پرداخت آسان با نرم افزار راه نگار