محاسبات ضریب پرداخت عملیات خود را به ما بسپارید.

09152471089   09157256097

دانلود نشریه 101

دانلود ضابطه 773

دانلود اصلاحیه ضابطه 773 (1399/11/8)

دانلود اصلاحیه ضابطه 773 (1400/11/22)

دانلود ضوابط کسر بهاء عملیات راه سازی سال 84

دانلود آیین نامه بتن ایران(تجدید نظر اول)

دانلود آیین نامه بتن ایران(تجدید نظر دوم)

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدي سازمان برنامه و بودجه کشور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این ضابطه کرده و آن را براي استفاده به جامعه ی مهندسی کشور عرضه نموده است.

شما از طریق این برگه می توانید دانلود رایگان فایل جرایم راهسازی و همچنین دانلود ضابطه 773 را انجام دهید.

دانلود رایگان فایل های جرایم راهسازی + محاسبات ضریب پرداخت