محاسبه ضریب پرداخت عملیات تثبیت (PF(st

محاسبات ضریب پرداخت عملیات خود را به ما بسپارید.

09152471089   09157256097

 

در این مقاله قصد داریم به معرفی فصل 6 نشریه 773 یعنی محاسبه ضریب پرداخت عملیات تثبیت (PF(st طبق ضابطه 773 بپردازیم.

محاسبه ضریب پرداخت عملیات تثبیت (بستر زمین طبیعی، جسم راه، زیر اساس و اساس)

ضریب پرداخت برای اعمال در برآورد هر زیر قطعه عملیات تثبیت با استفاده از جدول خلاصه برگه آزمایش تکمیل شده و رابطه زیر محاسبه می شود. مقادیر PF st1 تا PF st4 بر اساس پیوست شماره 1 و منظور داشتن USL ، LSL طبق جدول زیر تعیین می شود.

 

جدول محاسبه ضریب پرداخت عملیات تثبیت (PF(st

نکات محاسبات ضریب پرداخت تثبیت

در انجام محاسبات دستی ضریب پرداخت عملیات تثبیت به موارد زیر توجه کنید.

توجه 1) R بزرگتر از 1

در صورتی که R=Np/Ns بزرگتر از 1 به دست آید مقدار R برابر 1 منظور شود.

توجه 2) پروژه های مشمول بند 1-2-2

برای پروژه های مشمول بند 1_2_2 ، R=1 منظور شود.

توجه 3) مشخصه های غیر قابل قبول (reject)

اگر PF st4 غیر قابل قبول (reject) به دست آید در محاسبه PF st مقدار آن برابر 0.65 منظور شود و برای سایر مشخصه ها اگر ضریب پرداخت، غیر قابل قبول (reject) به دست آید، تمام عملیات غیر قابل قبول (reject) خواهد بود.

توجه 4) آزمایشات تعیین CBR و دامنه خمیری

آزمایشات تعیین CBR  و دامنه خمیری بایستی بعد از اختلاط با آهک / سیمان و آب و قبل از کوبیدن نمونه برداری شود.

انجام محاسبات ضریب پرداخت آسان با نرم افزار راه نگار