انواع دانه بندی آسفالت گرم

محاسبات ضریب پرداخت عملیات خود را به ما بسپارید.

09152471089   09157256097

در این مقاله قصد داریم که به انواع دانه بندی پیوسته مخلوط های آسفالتی و عملیات آسفالت گرم رواداری طبق نشریه 101 و ضابطه 773 بپردازیم. همچنین برای درک بهتر انواع دانه بندی پیوسته مخلوط های آسفالتی آسفالت گرم طبق جدول 20-1 نشریه 101 را در ادامه مطلب شرح می دهیم.

انواع دانه بندی پیوسته مخلوط های آسفالتی آسفالت گرم

 • در بزرگترین اندازه الک در رویه با درصد وزنی 4 برابر 19 میلیمتر (3/4 اینچ)

 • با توجه به بزرگترین اندازه الک در رویه با درصد وزنی 5 برابر 12/5 میلیمتر (1/2 اینچ)

 • بزرگترین اندازه الک در رویه با درصد وزنی 6 برابر 9/5 میلیمتر (3/8 اینچ )

 • از بزرگترین اندازه الک در رویه با درصد وزنی 7 برابر 4/75 میلیمتر (شماره4)

 • بزرگترین اندازه الک در آستر با درصد وزنی 2 برابر 37/5 میلیمتر (1/5 اینچ)

 • همچنین بزرگترین اندازه الک در آستر با درصد وزنی 3 برابر 25 میلیمتر (1 اینچ)

 • و بزرگترین اندازه الک در آستر با درصد وزنی 4 برابر 12/5 میلیمتر (1/2 اینچ)

 • از طرفی بزرگترین اندازه الک در اساس قیری با درصد وزنی 1 برابر 50 میلیمتر (2 اینچ)

 • برای بزرگترین اندازه الک در اساس قیری با درصد وزنی 2 برابر 37/5 میلیمتر (1/5 اینچ)

 • بزرگترین اندازه الک در اساس قیری با درصد وزنی 3 برابر 25 میلیمتر (1 اینچ)

 

دانه بندی پیوسته مخلوط های آسفالتی

آسفالت گرم رواداری

رواداری های دانه بندی و میزان قیر مخلوط های بتن آسفالتی گرم نسبت به دانه بندی کارگاهی طرح اختلاط و قیر بهینه طرح، باید مطابق جدول 20-19 باشد.

 

جدول حدود رواداری دانه بندی کارگاهی قیر عملیات آسفالت گرم

آسفالت آزمایشی

مخلوط های آسفالتی از اجزایی با نسبت های معین تشکیل شده اند. ایجاد هر تغییری در دانه بندی هر یک از اجزا متشکله می تواند باعث تغییر در کیفیت و دانه بندی مخلوط آسفالتی شود. در صورتی که مشخصات مخلوط با مشخصاتی که در نشریه 101 درج شده منطبق باشد، ادامه عملیات آسفالتی انجام می شود. در صورت عدم مغایرت باید تغییراتی در نسبت اجزای تشکیل دهنده ایجاد کرد.  برای مطالعه بیشتر در مورد آسفالت گرم به سایت ویکی پدیا مراجعه کنید.

انجام محاسبات ضریب پرداخت آسان با نرم افزار راه نگار