در این مقاله با مشخصات لایه زیر اساس آشنا می شویم. لایه زیر اساس لایه ای از مصالح شنی رودخانه ای و سنگی یا مخلوطی از مصالح سنگی و مواد افزودنی با مشخصات فنی

معین و به ضخامت مشخص که بر روی بستر راه پخش می شود. همچنین طبق شرایط فنی آبپاشی و کوبیده می گردد. به ‌منظور تحمل بارهای وارده از لایه های بالای

روسازی، لایه زیراساس قرار می گیرد. زیراساس معمولاً اولین لایه از ساختمان روسازی راه را تشکیل می‌دهد.

تجاوز از مشخصات مندرج در جدول زیر شامل دامنه خمیری، کوبیدگی، ارزش ماسه ای، تحمل باربری مصالح(CBR)، مشمول کسر بهاء می شود.

ردیف شرح حدود تجاوز از مشخصات مقادیر بیشتر یا کمتر قابل قبول نمی باشد
1 دامنه خمیری از 7 تا 9 درصد مشمول جریمه می شود بیشتر از 9 درصد
2 کوبیدگی درصد کوبیدگی 98 تا 99 درصد مشمول جریمه می شود کمتر از 98 درصد
3 ارزش ماسه ای حداقل 30 درصد مورد قبول است و بین 25 تا 29 درصد مشمول جریمه می شود کمتر از 25 درصد
4 CBR حداقل تا 25 درصد مورد قبول است و بین 24 تا 20 درصد مشمول جریمه می شود کمتر از 20 درصد
راه نگار لایه زیر اساس

در مقاله فوق قصد داشتیم مشخصات لایه زیر اساس را طبق آیین نامه سال 84 بررسی کنیم. لذا جهت بررسی و کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی انجام محاسبات در این آیین نامه اینجا کلیک فرمایید.