روش محاسبه ضریب پرداخت پیوست یک ضابطه 773

در این پیوست، روش محاسبه ضریب پرداخت برای هر زیر قطعه ارائه شده است. محاسبات بر پایه داده های حاصل از نتایج برگه آزمایش های آزمایشگاهی و مشخصات فنی ارائه شده در نشریه 101 سازمان بودجه کشور و مشخصات فنی پیمان می باشد. دو رده برای انتخاب ضریب پرداخت(PE)در نظر گرفته شده است:

رده 1 (I) برای پروژه های آزاد راهی و خطوط اصلی راه آهن.

رده 2 (II) برای پروژه های بزرگراهی راه اصلی ، راه فرعی خطوط فرعی راه آهن و پروژه های سایر رشته ها (ابنیه،آب و…).

تبصره: در پیمان های مشمول رده 2 که از اجرایی شدن این دستور العمل منعقد می شود. تا یک ماه پس از ابلاغ پیمان، پیمانکار می تواند به صورت کتبی درخواست خود را مبنی بر رسیدگی به مشخصات فنی بر اساس ضریب پرداخت رده 1 را به کارفرما و مهندس مشاور اعلام کند. با درخواست پیمانکار رسیدگی به مشخصات فنی براساس ضریب پرداخت رده 1 انجام می شود.

تعاریف و  اختصارات

در روابط x مقادیر به دست آمده از برگه آزمایش آزماهشگاهی است و n تعداد آزمایشات (تعداد برگه های آزمایش ها) می باشد. X  میانگین و s انحراف معیار از داده ها می باشد. USL و LSL  به ترتیب حد بالا و پایین مشخصه است. که از نشریه شماره 101 (یا مشخصات فنی پیمان) محاسبه می شود. Q و Q  به ترتیب شاخص کیفیت حد بالا و پایین داده ها هستند. P و P درصد برآورد کار در حدود بالا و پایین مشخصه مورد نظر می باشند.

روش محاسبه  ضریب پرداخت

برای محاسبه ضریب پرداخت لازم است مراحل زیر انجام شوn.

1. میانگین حسابی نتایج آزمایشات محاسبه می شود.

2. انحراف معیار داده ها محاسبه می شود.

روش محاسبه ضریب پرداخت

3. شاخص کیفیت حد بالا تعیین می گردد.

روش محاسبه ضریب پرداخت

4. شاخص کیقیت حد پایین محاسبه می شود.

روش محاسبه ضریب پرداخت

5. از جدول شماره 1 مقادیر P و P محاسبه می شوند.

اگر:

روش محاسبه ضریب پرداخت

مقدار درصد برآورد کلی کار بر در محدوده USL و LSL محاسبه می گردد.

  • از جدول 2 ضریب پرداخت برای هر مشخصه کیفیت با استفاده از تعداد آزمایشات و درصد برآورد کل در محدوده مشخصات تعیین می شود.
  • اگر مقدار (1-5) بدست آمده در جدول نباشد. کمترین مقدار نزدیک به آن در نظرگرفته می شود چنانچه نتایج تمام آزمایشات یک زیر قطعه در محدوده مجاز مشخصات فنی پیمان باشد. ولیکن از جدول 2 ضریب پرداخت کمتر لز 1 به دست آید. مقدار ضریب پرداخت برابر 1 (PF=1) انتخاب می شود.

ضریب پرداخت برای تعداد داده کمتر از 3 مورد

اگر تعداد برگه آزمایش مورد نیاز طبق مشخصات فنی برای هرکدام از عملیات مطابق با مقدار اجرا شده (میان دو صورت وضعیت متوالی) کمتر از 3 باشد (که برای آن ضریب پرداخت قابل محاسبه نیست) و به ان تعداد هم نتیجه آزمایش موجود باشد. اگر نتایج هر دو نمونه قایل قبول واقع شوند ضریب پرداخت برای آن برابر (PF=1) منظور می شود.

اگر نتیجه یک یا دو ازمایش با مشخصات فنی پیمان انطباق نداشته باشد. پس از حصول نتیجه حداقل سه نمونه آزمایش ، ضریب پرداخت مربوط تعیین می شود. در این صورت تا انجام آزمایش سوم، عملیات اجرا شده در صورت وضعیت لحاظ نمی شود.

ضریب پرداخت مشخصه تراکم خاک ریزی، زیر اساس و اساس

برای محاسبه ضریب پرداخت مشخصه تراکم هریک از عملیات خاک ریزی ، زیر اساس و اساس، مراحل بالا انجام نمی شود و ضریب پرداخت به طور مستقیم از رابطه زیر به دست می آید:

ضریب پرداخت

توجه 1:اگر 0>N1 – N2 باشد ضریب پرداخت برایآن غیر قابل قبول (reject) منظور می شود.

توجه 2: نتایج آزمایش پس از آب پاشی و تراکم مجدد (retest) در محاسبه ضریب پرداخت استفاده می شود و نتایج آزمایشات قبل در محاسبات وارد نمی شود.

توجه 3:برای پروژه های مشمول در بند 1-2-2، لحاظ می شود.

در مقاله فوق قصد داشتیم روش محاسبه ضریب پرداخت طبق ضابطه 773 را بررسی کنیم . لذا جهت بررسی و کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی انجام محاسبات در این آیین نامه اینجا کلیک فرمایید.