نحوه محاسبات جرائم آیین نامه

بررسی ضابطه 773

این ضابطه با بررسی نتایج آزمایش های حاصل از مراحل مختلف کار که به‌ طور پیوسته در زمان اجرای پروژه انجام می شود.

محاسبه ضریب پرداخت

در این پیوست، نحوه محاسبه ضریب پرداخت برای هر زیر قطعه ارائه شده است. محاسبات بر پایه داده های حاصل از نتایج برگه آزمایش های آزمایشگاهی و مشخصات فنی ارائه شده

ارزش ماسه ای زیراساس

ارزش ماسه ای آزمایشی برای تعیین نسبت مصالح ریزدانه به حجم کل ماسه است.

نحوه محاسبه جریمه کوبیدگی زیراساس

کوبیدگی 100 درصد موردقبول و کمبود تا 98 درصد مشمول کسر بهاء می‌شود.

دامنه خمیری زیراساس

دامنه خمیری  حداقل رطوبتی است که اگر خاک به صورت رشته ای نازک درآید، آن رشته ترک می خورد.

نحوه محاسبه جریمه استحکام قشر آسفالت

انواع مختلفی از ساخت و ساز وجود دارد مانند ابنیه سازی، ساخت و سازهای سنگین و سازه‌های صنعتی، فرایند پیچیده تلفیق رسته‌های مختلف ساخت.

تراکم آسفالت

کوبیدگی حداقل تا 97 درصد موردقبول قرار می‌گیرد.کمبود کوبیدگی حداقل تا 95 درصد مشمول کسر بهاء می‌شود.

نحوه محاسبه جریمه دامنه خمیری

انواع مختلفی از ساخت و ساز وجود دارد مانند ابنیه سازی، ساخت و سازهای سنگین و سازه‌های صنعتی، فرایند پیچیده تلفیق رسته‌های مختلف ساخت.