نحوه محاسبه جریمه تراکم قشر آسفالت

کوبیدگی حداقل تا 97 درصد موردقبول قرار می‌گیرد.کمبود کوبیدگی حداقل تا 95 درصد مشمول کسر بهاء می‌شود. ضریب کاهش بها برای کمبود کوبیدگی از جدول زیر به دست می‌آید.

درصد کوبیدگی

مقدار a3

97 > کوبیدگی >= 96

0.06

96 > کوبیدگی >= 95

0.12

95 > کوبیدگی

0.24

R: مبلغی که برای عدول از مشخصات برای هر یک از موارد بایستی از مطالبات پیمانکار کسر شود، از رابطه زیر به دست می‌آید:

    R= a3 *C * n/N

که در آن:

C= قیمت کل زیراساس (شامل تهیه، پخش، کوبیدن و اضافه بهای مربوط با احتساب هزینه حمل مصالح و آب مصرفی)

n= تعداد آزمایش‌هایی که با توجه به حدود مندرج در جداول بالا خارج از مشخصات بوده و مشمول جریمه هست.

N= تعداد کل آزمایش‌های انجام‌شده در حین پیشرفت کار و هنگام تحویل

در صورت داشتن سوال میتونید با شماره 09157256097 در ارتباط باشید.