نحوه محاسبه جریمه دامنه خمیری قشر اساس

دامنه خمیری تا 4 درصد موردقبول و بین 5 تا 6 درصد مشمول کسر بهاء می‌شود. ضریب جریمه از جدول زیر به دست می‌آید.

دامنه خمیری(درصد)

مقدار b2

5 => دامنه خمیری > 4

0.15

6 => دامنه خمیری > 5

0.2

دامنه خمیری > 6

0.4

R: مبلغی که برای عدول از مشخصات بایستی از مطالبات پیمانکار کسر شود، از رابطه زیر به دست می‌آید:

    R= b2 * B * n/N

که در آن:

B= قیمت کل زیراساس (شامل تهیه، پخش، کوبیدن و اضافه بهای مربوط با احتساب هزینه حمل مصالح و آب مصرفی)

n= تعداد آزمایش‌هایی که با توجه به حدود مندرج در جداول بالا خارج از مشخصات بوده و مشمول جریمه هست.

N= تعداد کل آزمایش‌های انجام‌شده در حین پیشرفت کار و هنگام تحویل

در صورت داشتن سوال میتونید با شماره 09157256097 در ارتباط باشید.