نحوه محاسبه جریمه کوبیدگی زیراساس

کوبیدگی 100 درصد موردقبول و کمبود تا 98 درصد مشمول کسر بهاء می‌شود. ضریب جریمه کوبیدگی زیراساس در جدول زیر نمایش داده شده است.

کوبیدگی(درصد)

مقدار S3

100 > کوبیدگی >= 99

0.15

99 > کوبیدگی >= 98

0.2

98 > کوبیدگی

0.4

R: مبلغی که برای عدول از مشخصات بایستی از مطالبات پیمانکار کسر شود، از رابطه زیر به دست می‌آید:

    R= S3 * S * n/N

که در آن:

S= قیمت کل زیراساس (شامل تهیه، پخش، کوبیدن و اضافه بهای مربوط با احتساب هزینه حمل مصالح و آب مصرفی)

n= تعداد آزمایش‌هایی که با توجه به حدود مندرج در جداول بالا خارج از مشخصات بوده و مشمول جریمه هست.

N= تعداد کل آزمایش‌های انجام‌شده در حین پیشرفت کار و هنگام تحویل

در صورت داشتن سوال میتونید با شماره 09157256097 در ارتباط باشید.