نحوه محاسبه جریمه استحکام قشر آسفالت

  • ترافیک سنگین: استحکام آسفالت تا 800 کیلوگرم موردقبول و حداقل آن 750 کیلوگرم منظور می‌شود و بین 750 تا 800 کیلوگرم مشمول کسر بهاء می‌گردد.
  • ترافیک متوسط: استحکام آسفالت تا 550 کیلوگرم موردقبول و حداقل آن 520 کیلوگرم منظور می‌شود و بین 550 تا 520 کیلوگرم مشمول کسر بهاء می‌گردد.
  • ترافیک کم: استحکام آسفالت تا 350 کیلوگرم موردقبول و حداقل آن 300 کیلوگرم منظور می‌شود و مابین 350 تا 300 کیلوگرم مشمول کسر بهاء می‌شود.

ضریب کسر بهاء برای کمبود استحکام از جدول زیر به دست می‌آید.

نوع ترافیک

استحکام بر حسب کیلوگرم

ضریبa4

سنگین

 800 > استحکام >= 770

0.04

770 > استحکام >= 750

0.12

750 > استحکام

0.24

متوسط

550 > استحکام >= 540

0.03

540 > استحکام >= 520

0.09

520 > استحکام

0.18

کم

350 > استحکام >= 320

0.02

320 > استحکام >= 300

0.06

300 > استحکام

0.12

R: مبلغی که برای عدول از مشخصات برای هر یک از موارد بایستی از مطالبات پیمانکار کسر شود، از رابطه زیر به دست می‌آید:

    R= a4 *C * n/N

که در آن:

C= قیمت کل زیراساس (شامل تهیه، پخش، کوبیدن و اضافه بهای مربوط با احتساب هزینه حمل مصالح و آب مصرفی)

n= تعداد آزمایش‌هایی که با توجه به حدود مندرج در جداول بالا خارج از مشخصات بوده و مشمول جریمه هست.

N= تعداد کل آزمایش‌های انجام‌شده در حین پیشرفت کار و هنگام تحویل

در صورت داشتن سوال میتونید با شماره 09157256097 در ارتباط باشید.