نحوه محاسبات جرائم آیین نامه

ارزش ماسه ای آزمایشی برای تعیین نسبت مصالح ریزدانه به حجم کل ماسه است.

کوبیدگی 100 درصد موردقبول و کمبود تا 98 درصد مشمول کسر بهاء می‌شود.

دامنه خمیری  حداقل رطوبتی است که اگر خاک به صورت رشته ای نازک درآید، آن رشته ترک می خورد.

انواع مختلفی از ساخت و ساز وجود دارد مانند ابنیه سازی، ساخت و سازهای سنگین و سازه‌های صنعتی، فرایند پیچیده تلفیق رسته‌های مختلف ساخت.

کوبیدگی حداقل تا 97 درصد موردقبول قرار می‌گیرد.کمبود کوبیدگی حداقل تا 95 درصد مشمول کسر بهاء می‌شود.

انواع مختلفی از ساخت و ساز وجود دارد مانند ابنیه سازی، ساخت و سازهای سنگین و سازه‌های صنعتی، فرایند پیچیده تلفیق رسته‌های مختلف ساخت.